ปี 2559

  ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 

  กิจกรรม ม.อ.วิชาการ

    แผนผังการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.

    กำหนดการกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ 2559 ณ เวที ห้อง Conference Hall
        ศูนย์ประชุมนานาชาติ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

    ตราสัญลักษณ์ (Logo) มอ.วิชาการ ประจำปี 2559 

    หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2559

    กำหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559
        ⇒ วิทยาเขตหาดใหญ่                วันที่  17-18  สิงหาคม  2559
        ⇒ วิทยาเขตปัตตานี                  วันที่  18-19  สิงหาคม  2559
        ⇒ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           วันที่  18-20  สิงหาคม  2559
        ⇒ วิทยาเขตภูเก็ต                     วันที่  15-16  พฤศจิกายน  2559
        ⇒ วิทยาเขตตรัง                       วันที่  27-28  มกราคม  2560

   

  คำสั่ง

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2559    

    ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2559

   รายงานการประชุม

    รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ครั้งที่ 1/2559
        เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ครั้งที่ 1/2559
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

   

  Search