ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

  box ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 (PSU Open House 2018) 

  มหาวิทยาลัยกำหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ณ วิทยาเขต ต่าง ๆ ดังนี้

  but1 วิทยาเขตหาดใหญ่           วันที่ 17-18  สิงหาคม 2561 

  but1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี       วันที่ 17-19  สิงหาคม 2561

  but1 วิทยาเขตปัตตานี             วันที่ 6-7 กันยายน 2561

  but1 วิทยาเขตภูเก็ต               วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

  but1 วิทยาเขตตรัง                 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

   

  หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดกิจกรรม

  but1

   50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

     "2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

   

  ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในการจัดกิจกรรม

  but1 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

  but1

   ดาวน์โหลดท้ายกระดาษเพื่อประชาสัมพันธ์

   

  คำสั่ง / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  but1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2561

  but1

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2561

   

  รายงานการประชุม

  but1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ  ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

   

   

   

   

  Search