Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.)

  Office of Human Resource Development And Social Engagement

  Public Relations

  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

  Image

  About Us

  เราคือหน่วยงานที่สร้างงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ

  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราได้ดำเนินการโดยยึดเป้าหมายที่จะให้บริการวิชาการ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้ง การสร้างศักยภาพของทรัพยากรที่มีให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต

  Adminstration

  ผู้บริหารสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

  ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ                                         
   
  ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
   
  อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
   
  ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
   

  Services

  เรามุ่งมั่นให้บริการ
  แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  เพื่อให้การทำงานด้านบริการวิชาการมีคุณภาพ เรามุ่งมั่นและตั้งใจให้บริการแก่คณะ / หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
   
  บริการหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
  สนับสนุนงานบริการวิชาการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างให้มีศักยภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย Click
   
  บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป
  เพราะท่านคือบุคคลสำคัญของเรา เราจึงแสวงหางานบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดผลงานตามจุดมุ่งหมาย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามี Click
   
  ทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลหมายเลข 1538 ระดับ 1  ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง จำนวน 11 สาขา ในจำนวนที่กระทวงการคลังกำหนดไว้ทั้งหมด 20 สาขา หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
   

  Services

  เรามุ่งมั่นให้บริการ
  แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  เพื่อให้การทำงานด้านบริการวิชาการมีคุณภาพ เรามุ่งมั่นและตั้งใจให้บริการแก่คณะ / หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
   
  บริการหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
  สนับสนุนงานบริการวิชาการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างให้มีศักยภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย Click
   
  บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป
  เพราะท่านคือบุคคลสำคัญของเรา เราจึงแสวงหางานบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดผลงานตามจุดมุ่งหมาย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามี Click
   
  ทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลหมายเลข 1538 ระดับ 1  ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง จำนวน 11 สาขา ในจำนวนที่กระทวงการคลังกำหนดไว้ทั้งหมด 20 สาขา หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
   

  Link

  Link น่าสนใจที่แนะนำ

  Client 1
  Client 2
  Client 3
  Client 4
  Client 5

  Search