งานประกันคุณภาพ/5ส.

  box ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ

   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
   

    

  box กิจกรรม 5 ส. ศูนย์บริการวิชาการ

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพกิจกรรม 5 ส. (big cleaning day) ครั้งที่ 1 /2561     ครั้งที่ 2 /2561    และ ครั้งที่ 3 /2561

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพกิจกรรม 5 ส. (big cleaning day) ครั้งที่ 1/2562     ครั้งที่ 2 /2562 (รายงานการประเมิน)
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพกิจกรรม 5 ส. (big cleaning day) ครั้งที่ 1/2563

   

  รายงานผลการตรวจเยี่ยมโครงการ BUDDY 5 ส สำนักงานอธิการบดี

  หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2562 

   

   

   

   

   

  Search