รู้จักสำนักพัฒนาฯ

  เป้าหมายการดำเนินงาน

  เราคือหน่วยงานที่สร้างงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ

  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราได้ดำเนินการโดยยึดเป้าหมายที่จะให้บริการวิชาการ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้ง การสร้างศักยภาพของทรัพยากรที่มีให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย รวมถึงการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต

  ผู้บริหาร / บุคลากรสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-282815
  E-mail : jumphon.c@psu.ac.th   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
  โทรศัพท์ : 074-286976
  E-mail : niwet.a@psu.ac.th                                                                                                          

  อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
  โทรศัพท์ : 074-286976
  E-mail : withoo.p@psu.ac.th

  ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
  โทรศัพท์ : 074-286976
  E-mail : nattapon.u@psu.ac.th  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ภาระงานรับผิดชอบ

  - การประสานงานบริการ
  - โครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ
  - การสนับสนุนการบริการวิชาการ
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  นางรัชฎาพร สายสนิท (หัวหน้าฝ่ายประสานบริการ)
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  ระดับ     : ชำนาญการพิเศษ 
  โทรศัพท์ : 074-286975
  E-mail : ratchadaporn.s@psu.ac.th

  นางสาวภัทราวดี วัชรดิลก
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286975
  E-mail : pattarawadee.w@psu.ac.th

  นางสาวพัชรา ฉัตรมณี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286975
  E-mail : patchara.c@psu.ac.th

  นางลักษณาวรรณ์  สำราญวงศ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : lucksanawan.s@psu.ac.th

  นางสาวทัศนีย์  รองเลื่อน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  โทรศัพท์ : 074-286974
  E-mail : thatsanee24043@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ภาระงานรับผิดชอบ

  - การส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพื่อหารายได้
  - งานพันธกิจสังคม
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  นางสุทีป เศวตพรหม (หัวหน้าฝ่ายพันธกิจสังคม)
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  ระดับ     : ชำนาญการพิเศษ 

  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : suteep.s@psu.ac.th

  นางสาวขนิษฐา มานะการ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286972
  E-mail : khanittha.m@psu.ac.th


  นางสาวปิยะฎา ดิสสระ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : piyada.d@psu.ac.th

  นายฮะซาน แหละยุหีม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ : 074-286972
  E-mail : hasan.la@psu.ac.th


  นางสาวเสาวลักษณ์ ผลเจริญ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : saowalak.phon1003@gmail.com

  นางสาว นูรีซันร์ เจะเฮง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : nurisan.cheheng@gmail.com


  นางสาวสุกัญญา สมะดอเล๊าะ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : sukanyajoy.704@gmail.com


   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ภาระงานรับผิดชอบ

  - การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  นางจารุพรรณ มียิ้ม (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  ระดับ     : ชำนาญการพิเศษ               

  โทรศัพท์ : 074-286972                                                                    
  E-mail : jarupan.m@psu.ac.th                                                      

  นายวีรยุทธ์ สุทธิ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286973
  E-mail : wirayut.s@psu.ac.th

  นางสาวนท ศิริกาญจน์
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : notd.s@psu.ac.th

  นายนุรดี ลาเตะ.                   
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ      
  โทรศัพท์ : 074-286977                                     
  E-mail : nurdee.pn@gmail.com                         

  นางสาวรัชนี  นนทศร
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : ratchanee260635@gmail.com

  นางสาวกรรณิการ์ แซ่หยี
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : ararsaeyi@gmail.com

  นางสาวทิภาพร สมบูรณ์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : tipaporn.jane@gmail.com

  นางสาวมูนา อาบู
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : muna.14474@gmail.com

  นางสาวมาซีเต๊าะ มูซอ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : maseetoh1996@gmail.com

  นางสาวนูรีฮาน หะ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : nurihannnn@gmail.com

  นางสาววรรณวนัช แซ่ฟัง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : wanwanut12@gmail.com

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยทองหมัด
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : kjsjulalak@gmail.com


  --------------------------------------------------------------------------------


  นางสาวขนิษฐา มานะการ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์ : 074-286972
  E-mail : khanittha.m@psu.ac.th  นายฮะซาน แหละยุหีม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
  ระดับ     : ปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ : 074-286972
  E-mail : hasan.la@psu.ac.th  สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF-SO)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ภาระงานรับผิดชอบ

  - ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามแผนงาน IMT-GT
  - สนับสนุนด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และนำไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
  - ติดตามและสรุปภาพรวมโครงการภายใต้แผนงาน IMT-GT รวมทั้งสรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพของ 14 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
  --------------------------------------------------------------------------------------------------       

  นางสาวสิรีธร โสพร
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา / รองหัวหน้าสำนักงาน CMGF (คนที่ 2)
  โทรศัพท์ : 074-286974
  E-mail : sireetorn.s@psu.ac.th

  นางสาวฝาติเม๊าะ และหีม

  ตำแหน่ง นักวิจัย
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : fateemoh.l@psu.ac.th
  ภาระงานงานรับผิดชอบหลัก / CV

  นางสาวอนุสรา ทัศนีย์ปกรณ์
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : anussara.t@psu.ac.th

  นางสาวพรรษา บัวรัตนะ
  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : pansa.b@psu.ac.th

  นางสาวจินตนา นวลละออง
  ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : jintana.n@psu.ac.th

  นางสาวนันทิยา บำรุงสุข
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : nantiya.b@psu.ac.th

  นางสาวนูรูลฮุซนา   แวสาเมาะ
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  โทรศัพท์ : 074-286977
  E-mail : nurulhusna.w@psu.ac.th  Search