ระเบียบ/แนวปฏิบัติด้านบริการวิชาการ

  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    book1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565
    book1 ประกาศมหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2564
    book1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
    book1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
    book1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
    book1 ประกาศยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2556
     ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552book1
    book1 ประกาศยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
    book1 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
    book1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524 ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
    book1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524
    book1  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     book1หนังสือที่ สร.1004/ว4  เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525
    book1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2536

    

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการ

    book1 แนวปฏิบัติและการติดตามการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการลงในระบบฐานข้อมูล
    book1 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
    book1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
    book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
    book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ พ.ศ. 2551
    book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ พ.ศ. 2536
    book1 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2536
    book1 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
    book1 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search