คำสั่ง/ประกาศ

  คำสั่ง / ประกาศ

  box ปี 2563
    but12 คำสั่งสำนักฯ ที่ 015/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักฯ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ
     but12 คำสั่ง ที่ 010/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
    but12  คำสั่ง ที่ 0405/2563 มอบอำนาจและมอบหมายงานให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
      อนุมัติโครงสร้างชั่วคราวสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมbut12
     but12 คำสั่ง ที่ 0135/2563 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
     but12 คำสั่ง ที่ 0072/2563 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน (รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม)
  box ปี 2562
    คำสั่ง ที่ 0222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    but12 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
    but12 คำสั่ง ที่ 1502/2562 เรือง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
     but12คำสั่ง ที่ 1434/2562 เรือง ยกเลิกและแต่งตั้งหัวหน้างาน
  box ปี 2561
    but12 คำสั่ง ที่ 045/2561 เรือง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561but12
     คำสั่ง ที่ 1571/2561 เรื่อง มอบอำนาจ (เพิ่มเติม) ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561but12
    but12 คำสั่ง ที่ 1544/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
    but12 คำสั่ง ที่ 1370/2561 เรื่อง อำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
    but12 คำสั่ง ที่ 0997/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
    but12 คำสั่ง ที่ 023/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    but12 คำสั่ง ที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ)
    but12 คำสั่ง ที่ 0010/2561 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
  box ปี 2559
    but12 คำสั่ง ที่ 0215/2559 เรื่อง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
  box ปี 2558
    but12 คำสั่ง ที่ 1727/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
    but12 คำสั่ง ที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
    but12 คำสั่ง ที่ 0954/2558  เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2558
    but12 คำสั่ง ที่ 1345/2558  เรื่อง มอบหมายตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ลว. 13 กรกฎาคม 2558
  box  ปี 2546-2555
    but12 คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 99/2535 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ
    but12 คำสั่ง สกอ. ที่ 9/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    but12 คำสั่ง ที่ 1788/2555 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านบริการวิชาการของ มอ.
     

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search