คู่มือฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

  โครงการพัฒนางาน

  but12คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  book1  หน้าปก คำนำ สารบัญ
    บทที่ 1 บทนำbook1
  book1  บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  book1  บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข
  book1  บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
  book1 บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
  book1  บรรณานุกรม
    book1ภาคผนวก

    

  but12คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
     ของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    book1  หน้าปก คำนำ สารบัญ
  book1  บทที่ 1 บทนำ
  book1  บทที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการทางวิชาการ
  book1  บทที่ 3 ผู้มีอำนาจอนุมัติในการอนุมัติการบริหารโครงการบริการวิชาการ
  book1  บทที่ 4 เอกสารการบริหารโครงการบริการทางวิชาการ
  book1  ภาคผนวก
  book1  ภาคผนวก

   

  but12รายงานผลการติดตามการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ มอ.
     ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
  but12คู่มือแนวปฏิบัติในการให้บริการทางวิชาการของคณะ/หน่วยงาน มอ.
  but12คู่มือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search