หัวข้อผลสำรวจ มอ.โพล

  psupoll logonew

   

   

  หัวข้อที่ ผลการสำรวจ (ปี พ.ศ. 2562) วันที่เผยแพร่
  new4 เลือกตั้ง “ภาคใต้ 62” 12/03/2562

   

  *********************************************************

     หัวข้อที่                                                ผลการสำรวจ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 61)   วันที่เผยแพร่
      ความสุขของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2561)  28/06/2561
  50 ปี ม.อ. กับความคิดเห็นของพี่น้องชาวใต้  12/10/2560
       

   

    *********************************************************

   หัวข้อที่     ผลการสำรวจ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)      วันที่เผยแพร่
   1 ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ ประจําเดือนมิถุนายน 2559   15/07/59
  ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ ประจําเดือนตุลาคม 2559  1/10/59 
  3 ผลกระทบจากวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ 5/10/59
  4 การรับรู้ข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแผนงานสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ 27/10/59 
  5 ผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 12/01/60
  6 วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 14/02/60
  7 ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 13/03/60
  8 ความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อผู้นำและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 26/05/60
  9 ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 26/05/60
  10 3 ปี คสช. กับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1/06/60
  11 ชาวใต้ กับ ความคิดเห็นโครงการขุดคลองไทย 9/06/60

  Search