PSU OPEN HOUSE

  งาน ม.อ.วิชาการ เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใช้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาภาคใต้ ดำเนินการจัดทั้ง 5 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  จังหวัดปัตตานี (วิทยาเขตปัตตานี) จังหวัดสงขลา (วิทยาเขตหาดใหญ่) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จังหวัดภูเก็ต (วิทยาเขตภูเก็ต) และจังหวัดตรัง (วิทยาเขตตรัง)
  ข้อมูลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ย้อนหลัง

  ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายเลขานุการฯ การจัดงาน ม.อ.วิชาการ

  Search