งานที่ปรึกษา / ประเมินผล

  งานที่ปรึกษา / ประเมินผลหน่วยงาน

            สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) บริการเป็นที่ปรึกษาและประเมินโครงการ/หน่วยงาน เพราะเราเชื่อว่าการวิเคราะห์และประเมินผลเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ/หน่วยงาน การประเมินโครงการ / หน่วยงาน เป็นกระบวนการที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบข้อบกพร่องจุดเด่น จุดด้อย และทราบว่าโครงการ/หน่วยงาน ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพียงใด และช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน/โครงการได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

            ด้วยความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาในหลากหลายศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  / และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ที่มีศักยภาพ เราพร้อมที่จะประเมินผลโครงการ/หน่วยงานของท่านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้วยความจริงใจบริการอย่างยิ่ง

   

  knowledge 280115 17

  Search