งานพัฒนาการศึกษา

  กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนฐานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์

  1. ชุมชนการวิจัยบ่ายวันจันทร์

  2. ชุมชนการวิจัยบ่ายวันศุกร์

  3. เวทีเรียนรู้แนวราบกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา (บ่ายวันเสาร์)

  4. เวทีเรียนรู้แนวราบ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา (บ่ายวันอังคารสุดท้ายของเตือน)

  5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PSU-ครูเพื่อศิษย์

  6. PLC เครือข่าย กลุ่มครูอนุบาล (เช้าวันศุกร์)

  7. PLC เครือข่าย กลุ่มครูป.1-3 (บ่ายวันศุกร์)

  8. นิเทศชั้นเรียนออนไลน์

  9. อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

   

   

   

   

  >>โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    หนังสือเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

    ข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR)

    ข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขการดำเนินงาน (TOR) ไฟล์ word

    แบบฟอร์มเสนอโครงการ

    แบบฟอร์มเสนอโครงการ ไฟล์ word

    รายชื่อโรงเรียนเป้าหมาย

    ปฏิทินแผนงานโครงการ

   

   

   

   

  ปี 2563

  >>โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

  ข้อมูลเอกสารประกอบประชุม/อบรม 

  กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564

  1. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูอนุบาล วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  2. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูป.1-3 วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  3. PLC เครือข่ายครูโครงงานฐานวิจัย  ชั้นป.4- ม.3 วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  4. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูอนุบาล วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  5. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูป.1-3 วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

     

  กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  1. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูอนุบาล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  2. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูป.1-3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  3. PLC เครือข่ายครูโครงงานฐานวิจัย  ชั้นป.4- ม.3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  4. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูอนุบาล วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  5. PLC เครือข่ายครูบ้านนักวิทย์น้อย ครูป.1-3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.30-12.00 น.

  6. PLC เครือข่ายครูโครงงานฐานวิจัย  ชั้นป.4- ม.3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

   
     
   

  กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2564

   

   

  กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ  ลงทะเบียนสมัครอบรม ได้ที่ลิงค์นี้ >>> https://forms.gle/hwyZamrEyshpXpW48

  but12

   หลักสูตรที่ 1 สำหรับครูระดับชั้นป.4-6 และ ม.1-3 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย 

  but12

  หลักสูตรที่ 2 สำหรับครูระดับชั้นป.1-3 เรื่อง การออกแบบแผนการสอน Active Learning  

  but12 หลักสูตรที่ 3 สำหรับครูระดับชั้นอนุบาล เรื่อง การออกแบบแผนการสอน Active Learning 

  • รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ จห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "นคร อุทิศ" อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช  

  • รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร LRC1 ม.อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  • รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร LRC1 ม.อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  • รุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 51C402 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

  • รุ่นที่ 5 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส

  • รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ...........................................อ.เมือง จ.ยะลา 

   

  หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด

     
   
   ไฟล์และเอกสารกิจกรรมเดือนตุลาคม 2563

  1. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 (ชั้นอนุบาล)

  2. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 (ชั้นป.1-3)

  3. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (ชั้นอนุบาล)

  4. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (ชั้นป.1-3)

  5. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (ชั้นอนุบาล)

  6. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (ชั้นป.1-3)

  7. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  (เช้า) 

  8. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 (บ่าย) 

  9. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  (เช้า)

  10. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (บ่าย) 

  11. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  (เช้า) 

  12. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (บ่าย) 

  but12Link ห้องประชุมห้องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  (ระดับชั้นอนุบาล) เวลา 09.30-12.00 น.

  but12Link ห้องประชุมห้องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  (ระดับชั้นป.1-3) เวลา 13.30-16.00 น.

  but12Link ห้องประชุมห้องโครงงานฐานวิจัย 
  (ระดับชั้น ป.4-ม.3) เวลา 09.30-12.00 น. 

  but12Link ห้องประชุมห้องโครงงานฐานวิจัย 
  (ระดับชั้น ป.4-ม.3) เวลา 13.30-16.00น.

  เอกสารสำหรับครูอนุบาล (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)

  เอกสารสำหรับครู ป.1-3 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)

  เอกสารสำหรับครู ป.4-ม.3 (โครงงานฐานวิจัย) 

   

   

  ไฟล์และเอกสารกิจกรรมเดือนกันยายน 2563

  1. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 (ชั้นอนุบาล)

  2. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 (ชั้นป.1-3)

  3. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (ชั้นอนุบาล)  

  4. รับชม PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (ชั้นป.1-3) 

  5. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  (เช้า) 

  6. รับชม PLC โครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563  (บ่าย) 

   

   

  1.1 หนังสือเชิญ PLC

  1.2 กำหนดการ

  2. หนังสือเชิญชี้แจงโครงการ จ.นครศรีธรรมราช

  3. หนังสือขออนุญาตลงพื้นที่

  4.1 ไฟล์เอกสารบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 (ชั้นอนุบาล และป.1-3)

  4.2 ไฟล์เอกสารบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 (ชั้นอนุบาล และป.1-3)   

  5. ไฟล์เอกสารโครงงานฐานวิจัย วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 

  ไฟล์และเอกสารกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563 

  ไฟล์และเอกสารประกอบการอบรม  ห้องโครงงานฐานวิจัย สำหรับครู ป.4-ม.3

  Bก1.1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 1 09/08/2563 (กลุ่มเช้า)

  Bข1.2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 1 09/08/2563 (กลุ่มบ่าย)

  Bก2.1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 2 16/08/2563 (กลุ่มเช้า)

  Bข2.2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 2 16/08/2563 (กลุ่มบ่าย)

  Bก3.1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 3 30/08/2563 (กลุ่มเช้า) 

  Bข3.2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 3 30/08/2563 (กลุ่มบ่าย)

  Bก4.1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 4 06/09/2563 (กลุ่มเช้า) 

  Bข4.2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_โครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 4 06/09/2563 (กลุ่มบ่าย)

   

  Bก1.1 ไฟล์นำเสนอโครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 1 09/08/2563

  Bก1.2 แบบฟอร์มโครงสร้างและแผนสอน

  Bก2.1 เอกสารประกอบการอบรม ครั้งที่ 2 16/08/2563

  Bก2.1 บันทึกการอบรมโครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 2 16/08/2563

  Bก3.1 เอกสารประกอบการอบรมโครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 3

  Bก4.1 เอกสารประกอบการอบรมโครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 4

   

  ไฟล์และเอกสารประกอบการอบรม ห้องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับครูอนุบาล-ป.3

  A1.3 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 1 09/08/2563

  A2.1/1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 2 16/08/2563 (เช้า)

  A2.1/2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 2 16/08/2563 (บ่าย)

  A3.3/1 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 3 (เช้า) 23/08/2563 

  A3.3/2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 3 (บ่าย) 23/08/2563

  A4.2 รับชมบันทึกการอบรมย้อนหลัง_บ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 4 30/08/2563  

   

   

   

  A1.1 ไฟล์นำเสนอบ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 1 09/08/2563

  A1.2 แบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูบ้านนักวิทย์

  A2.1 ไฟล์นำเสนอบ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 2 16/08/2563

  A2.2 แบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูบ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 2 

  A2.3 กิจกรรมและรายการอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 

  A3.1 ไฟล์นำเสนอบ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 3 23/08/2563

  A3.2 แบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูบ้านนักวิทย์ ครั้งที่ 3

  A4.1 เอกสารประกอบการอบรมบ้านวิทย์ ครั้งที่ 4

   
               
   ไฟล์และเอกสารกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2563

  1. เวทีสร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ประชุมออนไลน์ ZOOM) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

  2. เวทีชี้แจงโครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพทั้งระบบ ระดับโรงเรียน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

  3. ประชุมชี้แจงโครงการ และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณภาพทั้งระบบ (ประชุมออนไลน์ zoom) วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search