งานอบรม ประชุม สัมมนา

  ระบบสมัครอบรม/ตรวจสอบรายชื่อ/รายละเอียดโครงการอบรม

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  new8

   1. หลักสูตร “วินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทรณ์ การร้องทุกข์ หลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  รุ่น

  กำหนดการ

  สถานที่

  จังหวัด

  วิทยากร

  1

  27-29 พ.ค.65 

  (รุ่น 1 : จำนวน 100 คน)

  รร.ธรรมรินทร์ ธนา

  ตรัง

  1. อาจารย์เศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  2. นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา

  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

  สมัครอบรมระบบออนไลน์

  + ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

  + หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้บริหาร พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Search