ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

  but4 คู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  but4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  but4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  but4

   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว119

  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  but4

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application) โดยวิธีคัดเลือก

  but4

  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application)

  but4

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  but4

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  but4

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่  

  but4

  แบบแปลนโรงเรือนและปลูกกัญชา

  but4

  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  but4

  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  but4

  ประกาศสำนักพัฒฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  but4

  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่

  but4ประกาศสำนักพัฒนาฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  but4

  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนและปลูกกัญชา

  but4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและโปรแกรมตรวจจับวิเคราะห์เหตุการณ์ ภายใต้โครงการบูรราการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเบตงอย่างยั่งยืน ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  but4  ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการจัดชื้อ/จัดจ้าง รายไตรมาส

         - กรกฎาคม - กันยายน 2564

         - ตุลาคม - ธันวาคม 2564

  but4

    TORโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application) 

  but4

    TOR โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืนการติดตั้งกล้องวงจรปิดและโปรแกรมจับวิเคราะห์เหตุการณ์จากกล้องวิดีโอวงจรปิด 

  but4

     ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการข้อมูลเพื่อบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application) 

  but4

    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและโปรแกรมจับวิเคราะห์เหตุการณ์ภายใต้โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

  ข่าวประกาศยกลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

  but4

   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการเพื่อบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Application)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ประกาศราคากลาง
  - ยังไม่มีข่าวประกาศ -

   

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ยังไม่มีข่าวประกาศ - 

   

   

   

   

   

  Search