บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป

   

  บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป

  เพราะท่านคือบุคคลสำคัญของเรา เราจึงแสวงหางานบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดผลงานตามจุดมุ่งหมาย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามี

  >> ข่าวบริการวิชาการหน่วยงานภายนอก/บุคคลภายนอกที่น่าสนใจ <<

  » บริการจัดอบรม ประชุม สัมมนา
  » บริการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
  » บริการจัดศึกษาดูงาน
  » บริการประเมินผลหน่วยงาน / การปฏิบัติงาน / ยุทธศาสตร์
  » บริการสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล)

   

  Search